. . ->->
 . . Print Bar
000Т29988
: .
: 0 .
: .
.
.  .

. !

.